/* Template Name: Offer */ Kancelaria Notarialna Aleksandra Brodzińska Urszula Narewska Notariusze Spółka Cywilna

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną – czynności notarialnych regulowanych ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 164).

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jednak mogą one być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

temida
stempel

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne stwierdzające czynności stawających stron wywołujące skutki
  prawne;
 • spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni,
  spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych;
 • spisuje protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących
  skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie
  oświadczeń, w tym na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (które mają skutki prawne sądowych
  prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku);
 • poświadcza:
  1. własnoręczność podpisu,
  2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  3. datę okazania dokumentu,
  4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręcza na piśmie oświadczenia mogące mieć skutki prawne;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty;
 • w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie papiery
  wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej;
 • wydaje wypisy, odpisy i wyciągi przechowywanych aktów notarialnych i innych dokumentów;
 • dokonuje innych czynności prawem przewidzianych.
akt