Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Notarialna

Aleksandra Brodzińska

Urszula Bruszewska

Notariusze Spółka Cywilna

Witamy na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Kancelaria Notarialna notariuszy Urszuli Bruszewskiej i Aleksandry Brodzińskiej prowadzona jest w formie spółki cywilnej i mieści się w centrum miasta Białegostoku na parterze budynku przy ulicy Mickiewicza 83 lok. 4U. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusze Urszula Bruszewska i Aleksandra Brodzińska gwarantują poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego, ustalić termin spotkania z notariuszem, poznać koszty - wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną - czynności notarialnych regulowanych ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 164).

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jednak mogą one być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne stwierdzające czynności stawających stron wywołujące skutki prawne;
 • spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych;
 • spisuje protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, w tym na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (które mają skutki prawne sądowych prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku);
 1. poświadcza
  • 1) własnoręczność podpisu,
  • 2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • 3) datę okazania dokumentu,
  • 4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 2. doręcza na piśmie oświadczenia mogące mieć skutki prawne;
 3. sporządza protesty weksli i czeków;
 4. przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, nawet w kopertach zamkniętych;
 5. w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej;
 6. wydaje wypisy, odpisy i wyciągi przechowywanych aktów notarialnych i innych dokumentów;
 7. dokonuje innych czynności prawem przewidzianych.

Na sumę opłat poniesionych u notariusza składa się nie tylko taksa notarialna, ale także podatki, których płatnikiem jest notariusz oraz opłaty sądowe, które notariusz obowiązany jest przekazać właściwym sądom.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 164) - Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 237). Ponieważ wysokość tych opłat uzależniona jest od rodzaju czynności oraz od dokumentów i wpisów księdze wieczystej, bez zapoznania się ze stanem sprawy nie ma możliwości podania dokładnych kosztów. W celu sprawdzenia orientacyjnych kosztów polecamy skorzystanie z kalkulatora opłat znajdującego się na stronie internetowej Dziennika Rzeczpospolita.

Kalkulator opłat notarilanych

http://www.rp.pl/narzedzia/calc_nieruchomosci.jsp

Masz pytania?

Napisz od nas

Dziękujemy, postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Wysłaliśmy do Ciebie kopię Twojej wiadomości.

Kancelaria Notarialna Aleksandra Brodzińska Urszula Bruszewska Notariusze Spółka Cywilna

ul. Mickiewicza 83 lok. 4U
15-257 Białystok

Kancelaria jest czyna od poniedziałku do piątku, w godzinach:

od 9:00 do 16:00

Spotkania w terminie innym niż wymieniony, możliwe są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

adres e-mail. u.bruszewska@notariat.bialystok.pl

adres e-mail. a.brodzinska@notariat.bialystok.pl

tel. (85) 811 90 30

fax. (85) 811 90 31